2018-05-21

Adresy i telefony

Firma:

 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji" Spółka z o.o.

Adres:

78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa 6

Nr REGON:

330918509

Nr NIP:

253-00-31-966

Zarejestrowana:

Sąd Rejonowy w Koszalinie, 
IX Wydział Gospodarczy KRS, 
wpis pod numerem KRS: 0000133475

Kapitał zakładowy Spółki:

18 004 250,00 zł

Tel. (centrala):

94 36 71659

Fax:

94 36 70024

Adres strony WWW:

www.zwik.pl

Adres e-mail:

zlocieniec@zwik.pl

Nr rachunku bankowego:

PKO BP Złocieniec

85102028470000110200096164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy ZWiK poniedziałek – piątek od 700 do 1500

KASA czynna w dni robocze w godzinach od 800 do 1400

  • Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie.
  • Reklamacje dotyczące ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługę należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej: złożyć w siedzibie Spółki, przesłać listem poleconym
  • Pisma przyjmowane są w sekretariacie Spółki - I piętro, pokój nr 13

 

 

Numery telefonów Spółki

Dyspozytor oczyszczalni
dni robocze 1500-700 niedziele i święta całą dobę

94 36 71603

Sekretariat:

94 36 71659

Fax:

94 36 70024

Prezes Zarządu Spółki

inż. Jan Łowkiewicz

 

94 36 71659

Główny Księgowy – Prokurent

mgr Joanna Dudka

 

94 36 71659

Biuro Obsługi Klienta

Kierownik - mgr inż. Agata Szudejko

 

94 36 71659

94 36 70622

Inkasenci

668 324 604

660 465 741

Kasa

94 36 70625

Dział WOD_KAN:

Kierownik - inż. Wojciech Półtorak

 

604 505 659

94 36 71659

94 36 70627

Dyspozytor ujęcia wody
dni robocze 1500-700 niedziele i święta całą dobę

94 36 71659

94 36 70626

94 36 71285

Oczyszczalnia ścieków
ul. Sadowa 5 Złocieniec

 

Kierownik - inż. Czesław Wójcik

668 324 599

94 36 71603

Księgowość:

94 36 71659
94 36 70623

Brygada remontowo-budowlana

Kierownik

 

94 36 71659

Dział inwestycji, administracji

Kierownik

 

 

94 36 71659
94 36 70623

Inspektor ds. inwestycji
i ochrony środowiska

94 36 71659

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się